Algemene Voorwaarden van Web & Email Service Center.

1. Definities
– Opdrachtgever of klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Web & Email Service Center wordt gesloten of wenst af te sluiten.

Web & Email Service Center: het bedrijf Web & Email Service Center handelend onder de handelsnaam “Web & Email Service Center” , gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem.

– Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

– Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Web & Email Service Center.

– Producten en diensten van Web & Email Service Center: de door Web & Email Service Center te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden: hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

– Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.

– Offerte: elk aanbod van Web & Email Service Center aan de klant, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door Web & Email Service Center aan de klant.

– Programmatuur: de software en hardware die door Web & Email Service Center aan de klant ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

– Systeem: het samenhangend netwerk van communicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.

2. Toepasselijkheid
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Web & Email Service Center. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Web & Email Service Center niet bindend en niet van toepassing.

In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van Web & Email Service Center de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

3. Algemeen
Web & Email Service Center behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de klant niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

4. Offertes
Alle door Web & Email Service Center gedane aanbiedingen –in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van de klant verstrekt. Alle Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de Offerte.

5. Onderhandelingen
Web & Email Service Center kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder moment afbreken. De klant kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat Web & Email Service Center een vergoeding betaalt voor eventuele gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

6. Overeenkomsten
De overeenkomst komt tot stand zodra het online bestelformulier voorzien van online akkoord verklaring is ontvangen, of de offerte is voorzien van handtekening en geretourneerd per post of fax. Door Web & Email Service Center verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Duur van de overeenkomst
Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van één jaar. Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de klant een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen. Een overeenkomst wordt na afloop steeds stilzwijgend verlengt voor een periode van de in de overeenkomst overeengekomen periode en bij vooruit betaling gefactureerd, tenzij één van beide partijen de overeenkomst minimaal twee maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode opzegt. De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. De duur van de overéénkomst voor domeinnaam registratie is gelijk aan registratie-periode vermeld in de tarievenlijst. Bij op uw verzoek aangepaste deel betalingen geldt de oorspronkelijke contractperiode.
8. Beëindiging van de overeenkomst door Web & Email Service Center
Web & Email Service Center heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
– De klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

– De klant maakt oneigenlijk gebruik van Internet.

– De klant verspreidt informatie die in strijd is met(inter)nationale wet- en regelgeving.

– De klant verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.

– De klant verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

De klant heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

9. Vergoedingen
De door de klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd. Web & Email Service Center behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

10. Inzage gegevensbestanden
Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Web & Email Service Center zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:

– klant de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven.

– nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.

Web & Email Service Center is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van de klant indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

11. Betalingen
Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de klant binnen een termijn van acht (8) dagen na de factuurdatum betalen. Wanneer de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De klant is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

12. Opschorting
Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Web & Email Service Center uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Web & Email Service Center tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de klant verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

13. Voorbehoud en eigendom van rechten
Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Web & Email Service Center, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Web & Email Service Center zijn voldaan. Rechten worden aan de klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

14. Beschikbaarheid en beheer van de dienst
Web & Email Service Center zal zich jegens de klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Web & Email Service Center zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. Web & Email Service Center kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige Web & Email Service Center diensten. Web & Email Service Center is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van Web & Email Service Center verzonden (e-mail) berichten en back-up bestanden. De klant zal geen toegang tot de diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten moeten worden verricht. Web & Email Service Center zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de klant daarvan de minste hinder ondervindt. Web & Email Service Center is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.

15. Verplichtingen van de klant
De klant is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internet de klant verwacht mag worden. De klant zal de diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de door Web & Email Service Center kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. De klant is gehouden bij het gebruik van de diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Web & Email Service Center toe te brengen. In het bijzonder zal de klant:

– geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.

– geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen.

– zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen of servers waarvoor hij niet gerechtigd is.

– zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

De klant is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van het netwerk van Web & Email Service Center niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere klanten in het gebruik van de diensten niet worden belemmerd. Web & Email Service Center houdt zich het recht voor om aan de klant de toegang tot de diensten te ontzeggen indien de klant in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel Web & Email Service Center zal wegens weigering van de toegang tot de diensten op grond van dit artikel 15 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. De klant vrijwaart Web & Email Service Center voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

16. Aanvraag domeinnamen
Indien Web & Email Service Center voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Web & Email Service Center heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de klant. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Web & Email Service Center tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.
Web & Email Service Center blijft het recht op eigendom van diensten en produkten houden totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Om hier een juiste vorm aan te geven bij domeinregistratie conform de procedures van SIDN stelt Web & Email Service Center het volgende:Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden machtigt u automatisch Web & Email Service Center om in geval van langdurige betalingsproblemen de domeinnaam tijdelijk aan houdersschap van klant te onttrekken. Web & Email Service Center zal in dat geval tijdelijk de houder zijn van de domeinnaam. Zodra aan de betaalverplichting is voldaan zal Web & Email Service Center een houderwijziging op de gegevens van de klant binnen twee dagen uitvoeren.

17. Aansprakelijkheid Web & Email Service Center
Aansprakelijkheid van Web & Email Service Center wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien de klant Web & Email Service Center onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Web & Email Service Center ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Web & Email Service Center in staat is adequaat te reageren. Web & Email Service Center zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De klant vrijwaart Web & Email Service Center voor alle aanspraken van derden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden daarna, schriftelijk bij Web & Email Service Center meldt.

18. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Web & Email Service Center of diens licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. De klant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Het is Web & Email Service Center toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Web & Email Service Center door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de klant niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal Web & Email Service Center op verzoek van de klant een reservekopie van de Programmatuur aan de klant ter beschikking stellen.

Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Web & Email Service Center het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de klant alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
Voor zover voor de overdracht van de in artikel 18(5e punt) bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Web & Email Service Center een zodanige akte op eerste verzoek van de klant ondertekenen. Artikel 18 (5e punt) is onverkort van toepassing.

19. Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(-sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Web & Email Service Center bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De klant blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

20. (Tussentijdse) Beëindiging
Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. Web & Email Service Center kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 20 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Web & Email Service Center ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Web & Email Service Center vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

21. Diversen
Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In voornoemd geval zullen de klant en Web & Email Service Center in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd. Web & Email Service Center kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Onderneming. De klant kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van Web & Email Service Center aan derden overdragen. Web & Email Service Center zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Web & Email Service Center (www.Easyhosting.nl) en van daar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Web & Email Service Center.

22. Toepasselijk recht en forum
Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Web & Email Service Center april 2014

Deze website www.emailservicecenter.nl
Facebookpagina: www.facebook.com/emailservicecenter